Informace o zpracování
osobních udajů

obchodní společnosti Topíte.cz, s.r.o., IČO: 06770525, se sídlem Praha 10 – Hostivař, Purkrabská 541/14, PSČ 102 00 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288555,

 

Poslední aktualizace účinná ke dni: 25. 6. 2018 V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jak společnost Topíte.cz, s.r.o., IČO: 067 70 525, se sídlem Praha 10 – Hostivař, Purkrabská 541/14, PSČ 102 00 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288555 (dále jen „Topíte.cz“ nebo „my“), v roli správce zpracovává Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů. Níže uvádíme naše kontaktní údaje pro případ, že v tomto dokumentu nenajdete odpovědi na své otázky nebo nebudete některým z uvedených informací rozumět. E-mail: info@topite.cz Adresa: Praha 5 – malá Chuchle, Paroplavební 61/3b, PSČ 159 00

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, a to:

Při nákupu v prodejnách

Když nakoupíte v některé z našich prodejen, zaznamenáme si informace o konkrétním nákupu (prodejnu, ve které jste nákup provedli, výši částky, za kterou jste nakoupili, a další obdobné informace).

Při komunikaci s Vámi

Vaše osobní údaje získáváme také, když s námi komunikujete – ať už se o jedná komunikaci prostřednictvím e-mailu, telefonu či klasické pošty.

Zřízení uživatelského účtu pro nového zákazníka

Pro uvedený účel zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu plnění smlouvy.

Zpracování a doručení Vaší objednávky (včetně aktualizací o stavu objednávky, zpracování plateb a prevence podvodného jednání)

Pro uvedený účel zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu plnění smlouvy.

Vyřízení Vašich dotazů či komentářů, se kterými se na nás obracíte prostřednictvím naší zákaznické podpory

Vaše osobní údaje využíváme také proto, abychom Vám mohli odpovídat na Vaše dotazy a reagovat na Vaše komentáře, když se obrátíte na naši zákaznickou podporu. Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu.

Marketingová sdělení

Vaše kontaktní údaje využíváme také k tomu, abychom Vám mohli na Váš e-mail zasílat informace o našich nabídkách, které by Vás mohly zajímat. Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu. Souhlas udělujete zcela dobrovolně a můžete jej kdykoli odvolat. Berte prosím v úvahu, že odvoláním souhlasu nebude dotčeno zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu.

Správa a zlepšování naší obchodní činnosti a našich webových stránek (např. řešení problémů, analýza dat, testování a údržba systému)

Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu (na rozvíjení naší podnikatelské činnosti, správného nastavení organizačních opatření a IT a předcházení podvodnému jednání).

Personalizace obsahu zobrazovaného na našich stránkách a online reklam (včetně měření účinnosti takových reklam)

Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu (na tom, abychom věděli, jak zákazníci využívají naše webové stránky, mohli je dále zlepšovat, rozvíjet naši obchodní činnost a marketingové strategie).

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováme pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účely, které jsou uvedené výše, případně tak dlouho, abychom dostáli zákonným požadavkům. Po uplynutí této doby osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme.

Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Vaše osobní údaje sdílíme především s našimi dodavateli jako jsou dodavatelé IT, hostingových a marketingových služeb a s poskytovateli statistických a databázových softwarových nástrojů.

Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet se třetími osobami (například s orgány veřejné správy atp.). Jedná se o naši zákonnou povinnost.

Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, v elektronické nebo listinné podobě. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především našimi zaměstnanci a zpracovateli. Přijali jsme vhodná organizační a bezpečnostní opatření, abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Se zpracovateli, kteří pro nás jako správce zpracovávají Vaše osobní údaje, jsme uzavřeli relevantní smlouvy tak, aby byla zaručena adekvátní ochrana Vašich osobních údajů. Zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na zpracování Vašich osobních údajů jsou vázáni mlčenlivostí.

Jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

a) Právo na přístup. Máte právo získat potvrzení o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracováváme.

b) Právo na opravu a doplnění. Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu a aktualizaci.

c) Právo na výmaz. V některých případech nás máte právo oslovit s žádostí o vymazání Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že výmaz osobních údajů není možné provést vždy, zejména ne tehdy, pokud zpracování probíhá pro legitimní účel a v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

d) Právo na omezení zpracování. V některých případech, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, máte právo nás požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, omezíme zpracování osobních údajů na nezbytné minimum.

e) Právo na přenositelnost. Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme, předali (a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu) třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve Vaší žádosti. Berte prosím v úvahu, že toto své právo můžete uplatnit, pouze pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované.

f) Právo podat stížnost u dozorového orgánu. Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku je možné vznést tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů oprávněný zájem správce či třetí strany (případně tehdy, když je právním základem zpracování plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci).

Pokud vznesete proti zpracování námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, a to do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Jakém způsobem svá práva můžete uplatnit?

Pokud se rozhodnete uplatnit vůči nám jakékoliv z výše uvedených práv, napište nám prosím zprávu na e-mailovou nebo poštovní adresu uvedenou výše. Vezměte prosím v úvahu, že pokud uplatníte své právo, musíme si být jisti Vaší identitou. Proto Vás v některých případech můžeme požádat o její doložení.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

Změny informace o zpracování osobních údajů

Tuto informaci o zpracování osobních údajů můžeme v budoucnu upravovat či aktualizovat. Aktuální znění této informace o zpracování osobních údajů najdete vždy na www.topite.cz. Pokud provedeme změny, zjistíte to tak, že bude aktualizováno datum poslední úpravy uvedené v úvodu této informace. Doporučujeme, abyste informaci o zpracování osobních údajů četli pravidelně, a byli tak informováni o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jak můžete chránit své soukromí.

Cookies na www.topite.cz

webových stránkách provozovaných obchodní společnosti Topíte.cz, s.r.o.,
IČO: 06770525, se sídlem Praha 10 – Hostivař, Purkrabská 541/14, PSČ 102 00 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288555,

Poslední aktualizace účinná ke dni: 25. 6. 2018

 

Na našich webových stránkách využíváme tzv. cookies, tj. krátké textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače při načtení webových stránek www.topite.cz.

Díky cookies můžeme identifikovat způsob, jakým s obsahem webových stránek pracujete, a tím personalizovat naši komunikaci vůči Vám. Souhlas s umístěním souborů cookies je dobrovolný. Některé nebo všechny soubory cookies můžete zablokovat nebo vymazat ty, které již byly nastaveny. Detailní informace o cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů můžete najít na stránce www.aboutcookies.org, nebo na internetových stránkách jednotlivých prohlížečů. Berte ovšem v úvahu, že pokud zablokujete nebo vymažete cookies odesílané z webových stránek www.topite.cz, které jsou nezbytně nutné nebo zajišťují funkčnost a výkon, může se stát, že stránky nebude možné používat.